എം. ഗോവിന്ദന്‍റെ ഇടശ്ശേരി നിനവില്‍ വരുമ്പോള്‍ എന്ന കവിതയ്ക്കു വേണ്ടി ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി വരച്ച രേഖകള്‍
courtesy: harithakam.com
NEXT
continued in page 2
click here for printable version in pdf